Pattern Scanner รุ่น 1/2562

Last updated: 2019-09-03  | 

Pattern Scanner รุ่น 1/2562

รุ่น 1/2562 
ร่วมเรียนรู้ตลอด 3 วัน 
ทั้งฝึก scan ชุดความคิด ชุดพฤติกรรม 
ฝึกฟัง และสื่อสารให้ถึงใจตาม Pattern เหล่านั้น
ฝึกโค้ช เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
ด้วยภาษาของเขา
ได้ผลเพราะลงลึกถึงธรรมชาติของเขา

หลักสูตรนี้ได้รับการรับรองจาก ICF
โค้ชสามารถสะสม 21 CCEu ได้ด้วยค่ะ 

 

Powered by MakeWebEasy.com