Creating High Performing Team

Last updated: 11 พ.ค. 2562  | 

Creating High Performing Team

Creating High Performing Team in the Fast-Changing Business Environment
วันอาทิตย์ 12 พฤษภาคม 18:00-19:00น. 

“ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมทางธุร กิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรว ดเร็ว องค์กรจะปรับตัวอย่างไรให้ร อด บริหารจัดการบุคลากรอย่างไร  ให้ถูกคนและได้งาน?”

Teamที่มีคนเก่งอยู่รวมกัน แต่ทำงานด้วยกันไม่ได้ องค์กรอาจสะดุด ดังนั้นTeamจึงเป็นกลไกขับเ คลื่อนองค์กรอย่างแท้จริง ในหัวข้อนี้ ดร.ดไนยา ตั้งอุท้ยสุข จะเผยวิธีการใช้ความเก่งที่ แตกต่างกันในแต่ละคน ให้สามารถทำงานร่วมมือก้นอย ่างสร้างสรรค์ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย ด้วยกัน

สิ่งที่ผู้เข้าฟังจะได้เรีย นรู้
- การสร้างความตระหนักรู้ของส มาชิกในทีมที่เพิ่มขึ้น
- แนวทางการให้สมาชิกของ Team ร่วมกันแก้ปัญหาที่ซับซ้อน
- การปลดปล่อยความคิดริเริ่มส ร้างสรรค์ของ Team

----- 
ข้อมูลเกี่ยวกับ ดร. ดไนยา ตั้งอุทัยสุข "ดร.หนิง" Professional Certified Coach-PCC 

ดร.หนิง มีประสบการณ์การทำงานในภาคธ ุรกิจและการศึกษากว่า 20 ปี เธอได้พัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมแ ละการโค้ชสำหรับผู้บริหารระ ดับกลางขึ้นไปทั้งในองค์กรเ อกชน หน่วยงานภาครัฐ และสร้างความเปลี่ยนแปลงในอ งค์กรที่เธอเข้าไปร่วมพัฒนา ตลอดหลายปีที่ผ่านมา

ดร.หนิง เป็นผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์ Excellence Resources และเป็นผู้แต่งร่วมหนังสือ 3 เล่ม คือ รหัสลับสู่ความสำเร็จ, คู่มือการโค้ชสำหรับผู้จัดการ, และสื่อสารให้ได้ใจ ไขความลับสมองคน รวมทั้งร่วมแปลหนังสือ Measure What Matters ด้วย

Powered by MakeWebEasy.com