Pattern Scanner รุ่น 2/2562 

Last updated: 9 ก.ย. 2562  | 

Pattern Scanner รุ่น 2/2562 

รุ่น 2/2562 
ร่วมเรียนรู้ตลอด 3 วัน 
ทั้งฝึก scan ชุดความคิด ชุดพฤติกรรม 
ฝึกฟัง และสื่อสารให้ถึงใจตาม Pattern เหล่านั้น
ฝึกโค้ช เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
ด้วยภาษาของเขา
ได้ผลเพราะลงลึกถึงธรรมชาติของเขา

หลักสูตรนี้ได้รับการรับรองจาก ICF
สมาพันธ์โค้ชนานาชาติ 21 CCEu ได้ด้วยค่ะ 

Powered by MakeWebEasy.com